BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

LIETUVOS VERTĖJŲ ONLINE GILDIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRISIEKUSIŲJŲ VERTĖJŲ

ĮSTATYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato prisiekusiųjų vertėjų įgaliojimus, jų įgijimo, vykdymo ir netekimo sąlygas bei tvarką, prisiekusiųjų vertėjų atsakomybę ir jų veiklos priežiūrą.

2. Šis Įstatymas netaikomas, kai dokumento vertimas atliekamas Vyriausybės nustatyta Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų teisės aktų bei jų projektų vertimo ir jo autentiškumo tvirtinimo tvarka.

2 straipsnis. Prisiekusysis vertėjas

Prisiekusysis vertėjas - valstybės įgaliotas asmuo vykdyti prisiekusiojo vertėjo veiklą patvirtintos kvalifikacijos ribose ir šio Įstatymo nustatyta tvarka įrašytas į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą.

3 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo teisės

Prisiekusysis vertėjas turi teisę:

1) atlikti vertimus raštu ir patvirtinti tokių vertimų atitikimą originalui arba patvirtintam dokumento nuorašui;

2) patvirtinti kito asmens atlikto vertimo atitikimą originalui arba patvirtintam dokumento nuorašui;

3) patvirtinti verčiamų dokumentų nuorašų tikrumą;

4) atlikti vertimus žodžiu.

4 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo pareigos

Prisiekusysis vertėjas privalo:

1) sąžiningai ir nešališkai atlikti prisiekusiojo vertėjo pareigas;

2) savo veikloje laikytis duotos priesaikos, įstatymų ir Prisiekusiųjų vertėjų profesinės etikos kodekso reikalavimų;

3) neatskleisti prisiekusiojo vertėjo veiklos metu jam patikėtos informacijos;

4) teisės aktų nustatyta tvarka saugoti prisiekusiojo vertėjo veiklos dokumentus.

II SKYRIUS

PRISIEKUSIŲJŲ VERTĖJŲ ĮGALIOJIMŲ ĮGIJIMAS, VYKDYMAS IR NETEKIMAS

5 straipsnis. Reikalavimai prisiekusiajam vertėjui

Prisiekusiuoju vertėju gali būti asmuo, jeigu jis:

1) turi aukštąjį išsilavinimą;

2) yra nepriekaištingos reputacijos;

3) yra išlaikęs prisiekusiųjų vertėjų egzaminą;

4) neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų tinkamai atlikti prisiekusiojo vertėjo pareigų. Sveikatos tikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau - Teisingumo ministerija).

6 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

Asmuo, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) jis buvo teistas už sunkų arba labai sunkų nusikaltimą, arba už nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, nepaisant to, ar teistumas išnyko, ar ne, taip pat teistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs;

2) buvo išbrauktas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo už pažeidimus arba atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, arba atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų pritaikius tarnybinę nuobaudą ar iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir nuo atleidimo ar išbraukimo nepraėjo vieneri metai;

3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu;

4) jo elgesys ar veikla nesuderinami su prisiekusiųjų vertėjų profesinės etikos kodekso reikalavimais;

7 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų atestacijoskomisija

1. Prisiekusiųjų vertėjų egzaminą ir atestaciją organizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau - teisingumo ministras) sudaryta Prisiekusiųjų vertėjų atestacijos komisija (toliau -Atestacijos komisija).

2. Atestacijos komisijos nuostatus tvirtina, papildo, keičia ir jos narių bei ekspertų darbo apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras.

3. Atestacijos komisiją sudaro septyni nariai; Komisijos narius tarp jų ir Atestacijos komisijos pirmininką, 3 metų kadencijai skiria ir atleidžia teisingumo ministras. Du Atestacijos komisijos nariai skiriami iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pasiūlytų aukštosiose mokyklose dirbančių asmenų, du nariai - iš Prisiekusiųjų vertėjų rūmų pasiūlytų asmenų, vienas narys - iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasiūlytų asmenų, du nariai - iš teisingumo ministro pasiūlytų asmenų.

4. Atestacijos komisiją aptarnauja ir jos darbą užtikrina Prisiekusiųjų vertėjų rūmai.

5. Atestacijos komisija sprendžia ginčus dėl vertimų tikslumo ir kokybės.

6. Atestacijos komisijos sprendimai gali būti skundžiami Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismui.

8 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų egzaminas

1. Teisingumo ministras, atsižvelgęs į Atestacijos komisijos pasiūlymus, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru tvirtina Prisiekusiųjų vertėjų egzamino (toliau - egzaminas) programą ir jo organizavimo taisykles.

2. Egzamino metu nustatoma prisiekusiojo vertėjo kvalifikacija: patikrinamas kandidato gebėjimas versti iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą ir (ar) iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą, lietuvių kalbos mokėjimas bei kitos žinios, reikalingos prisiekusiojo vertėjo veiklai.

3. Neišlaikęs egzamino asmuo gali jį pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po vienerių metų.

4. Egzaminą gali laikyti asmenys, Prisiekusiųjų vertėjų rūmams sumokėję nustatytą užmokestį, kuris neturi viršyti egzamino išlaidų.

9 straipsnis. Įrašymo į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą tvarka

1. Asmuo, atitinkantis šio Įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, įgyja teisę 5 metus nuo egzamino išlaikymo dienos kreiptis į teisingumo ministrą dėl jo įrašymo į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą.

2. Teisingumo ministras per du mėnesius nuo asmens prašymo dėl įrašymo į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą pateikimo dienos įrašo jį į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą, jeigu asmuo atitinka šio Įstatymo nustatytus reikalavimus ir prisiekia.

3. Į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą įrašytam asmeniui išduodamas prisiekusiojo vertėjo pažymėjimas, patvirtinantis prisiekusiojo vertėjo kvalifikaciją. Prisiekusiojo vertėjo pažymėjimo formą ir jo išdavimo tvarką nustato teisingumo ministras.

4. Prisiekusysis vertėjas nuo įrašymo į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą dienos įgyja teisę verstis prisiekusiojo vertėjo veikla.

10 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo priesaika

1. Asmuo, siekiantis tapti prisiekusiuoju vertėju, prisiekia šiais žodžiais:

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų, dorai ir sąžiningai atlikti prisiekusiojo vertėjo pareigas, savo darbe vadovautis sąžine ir profesine etika. Tepadeda man Dievas”.

2. Prisiekti galima ir be paskutinio sakinio.

3. Priesaikos tekstą pasirašo prisiekęs asmuo ir teisingumo ministras. Priesaikos tekstas saugomas prisiekusiojo vertėjo asmens byloje.

11 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų atestacija

2. Prisiekusieji vertėjai atestuojami kas penkeri metai; taip pat - teisingumo ministro sprendimu rekomendavus Atestacijos komisijai ar Prisiekusiųjų vertėjų rūmams.

3. Neatestuotas prisiekusysis vertėjas išbraukiamas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo. Toks asmuo pakartotinai laikyti prisiekusiųjų vertėjų egzaminą gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.

12 straipsnis. Duomenys apie prisiekusiuosius vertėjus

1. Prisiekusiųjų vertėjų sąrašą tvarko Teisingumo ministerija. Šiame sąraše nurodomas prisiekusiojo vertėjo vardas ir pavardė, įrašymo į prisiekusiųjų vertėjų sąrašą data, prisiekusiojo vertėjo pažymėjimo numeris ir patvirtinta kvalifikacija.

2. Teisingumo ministerija “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai” skelbia prisiekusiųjų vertėjų sąrašą, o internete - prisiekusiojo vertėjo prašymu prisiekusiojo vertėjo darbo vietos adresą, laiką, telefono numerį ir kitą informaciją.

13 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų išbraukimas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo

1. Teisingumo ministro sprendimu prisiekusysis vertėjas išbraukiamas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo:

1) jam mirus;

2) prisiekusiojo vertėjo prašymu;

3) jeigu paaiškėja, kad prisiekusysis vertėjas neatitinka bent vieno iš šio Įstatymo nustatytų reikalavimų;

4) kai prisiekusysis vertėjas neatestuojamas;

5) kai yra priimtas sprendimas skirti drausminę nuobaudą - išbraukti iš Prisiekusiųjų vertėjų sąrašo.

2. Teisingumo ministro sprendimas išbraukti prisiekusįjį vertėją iš prisiekusiųjų vertėjo sąrašo šio straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nustatytais atvejais gali būti įstatymų nustatyta tvarka skundžiamas teismui.

14 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo veiklos registravimas

Teisingumo ministro nustatyta tvarka prisiekusysis vertėjas tvarko savo veiklos registracijos žurnalą, kuriame registruoja prisiekusiojo vertėjo veiksmus.

15 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo antspaudas ir tvirtinamieji įrašai

1. Tvirtinamuose dokumentuose prisiekusysis vertėjas parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

2. Prisiekusiojo vertėjo antspaudo formą ir jo gaminimo tvarką bei reikalavimus, taikomus prisiekusiojo vertėjo tvirtinamiesiems įrašams, nustato teisingumo ministras.

3. Prisiekusiojo vertėjo antspaude turi būti nurodyta vertėjo vardas ir pavardė, patvirtinta kvalifikacija bei prisiekusiojo vertėjo pažymėjimo numeris.

4. Prisiekusysis vertėjas savo parašo ir antspaudo pavyzdžius pateikia Teisingumo ministerijai.

5. Asmuo, išbrauktas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo, privalo nedelsdamas teisingumo ministrui grąžinti prisiekusiojo vertėjo pažymėjimą ir teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinti antspaudą.

16 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

1. Prisiekusysis vertėjas, prieš pradėdamas prisiekusiojo vertėjo veiklą, privalo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę už vykdant prisiekusiojo vertėjo veiklą padarytą žalą, viršijančią 500 litų.

2. Prisiekusiojo vertėjo profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra prisiekusiojo vertėjo civilinė atsakomybė už prisiekusiojo vertėjo veiksmais vykdant prisiekusiojo vertėjo veiklą padarytą žalą.

3. Draudiminiu įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu atlikti prisiekusiojo vertėjo veiksmai vykdant prisiekusiojo vertėjo veiklą, kurie yra pagrindas žalai atsirasti.

4. Vieno prisiekusiojo vertėjo profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 20 000 litų vienam draudiminiam įvykiui.

5. Prisiekusiojo vertėjo profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo maksimalią įmoką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

6. Draudikas, turintis Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotą leidimą vykdyti prisiekusiųjų vertėjų profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, privalo sudaryti prisiekusiojo vertėjo profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį su prisiekusiuoju vertėju, pateikusiu prašymą ir visus šiai sutarčiai sudaryti būtinus dokumentus. Prisiekusiųjų vertėjų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

7. Prisiekusysis vertėjas, prieš pradėdamas prisiekusiojo vertėjo veiklą, privalo Teisingumo ministerijai pateikti prisiekusiojo vertėjo profesinės civilinės atsakomybės privalomojodraudimo liudijimo (poliso) kopiją per dešimt dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos.

8. Prisiekusysis vertėjas privalo kliento reikalavimu pateikti prisiekusiojo vertėjo profesinės civilinės atsakomybės privalomojodraudimo liudijimą (polisą).

9. Prisiekusiojo vertėjo veiksmaisvykdant prisiekusiojo vertėjo veiklą padarytą žalą atlygina draudikas išmokėdamas draudimo sumos neviršijančią draudimo išmoką. Jeigu draudimo išmokos nepakanka visai žalai atlyginti, žalą padaręs prisiekusysis vertėjas atlygina faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos skirtumą.

III SKYRIUS
PRISIEKUSIŲJŲ VERTĖJŲ SAVIVALDA

17 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų rūmai

1. Prisiekusiųjų vertėjų savivaldą įgyvendina Prisiekusiųjų vertėjų rūmai.

2. Lietuvos Respublikos prisiekusieji vertėjai vienijasi į Prisiekusiųjų vertėjų rūmus. Jų buveinė yra Vilniuje.

3. Kiekvienas prisiekusysis vertėjas yra Prisiekusiųjų vertėjų rūmų narys.

4. Prisiekusiųjų vertėjų rūmai yra viešas juridinis asmuo. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų veiklą reglamentuoja Asociacijų įstatymas, kiek šis Įstatymas bei Prisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatai nenustato kitaip.

5. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų veikla finansuojama iš prisiekusiųjų vertėjų mokamų įmokų. Jų dydį nustato Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimas.

18 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų funkcijos

Prisiekusiųjų vertėjų rūmų funkcijos yra šios:

1) koordinuoti prisiekusiųjų vertėjų veiklą;

2) atstovauti prisiekusiųjų vertėjų interesams valstybės valdžios institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;

3) rengti teisės aktų projektus prisiekusiųjų vertėjų veiklos klausimais ir teikti juos Teisingumo ministerijai;

4) šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti prisiekusiųjų vertėjų veiklą;

5) organizuoti ir įgyvendinti prisiekusiųjų vertėjų kvalifikacijos tobulinimą;

6) teisingumo ministro nustatyta tvarka tvarkyti prisiekusiųjų vertėjų, kurių įgaliojimai yra pasibaigę, archyvą;

7) kitos Prisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatuose nustatytos funkcijos.

19 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimas

1. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimą - ne rečiau kaip kartą per metus - šaukia Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo pirmininkas. Neeilinis Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimas turi būti sušauktas, kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalisvisų prisiekusiųjų vertėjų.

2. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimas:

1) renka Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo narius ir pirmininką;

2) renka tris Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismo narius;

3) išklauso Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo veiklos ataskaitą;

4) tvirtina Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo darbo reglamentą;

5) nustato ginčų dėl vertimų tikslumo ir kokybės sprendimo tvarką;

6) priima Prisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatus, Prisiekusiųjų vertėjų profesinės etikos kodeksą; teisingumo ministras juos skelbia „Valstybės žiniose”;

7) Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo teikimu tvirtina įmokų Prisiekusiųjų vertėjų rūmams dydį;

8) sprendžia kitus su prisiekusiųjų vertėjų veikla susijusius klausimus.

3. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų prisiekusiųjų vertėjų. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimui pirmininkauja Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo pirmininkas arba jo pavedimu kitas prezidiumo narys. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių prisiekusiųjų vertėjų balsų dauguma. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimo protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

20 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumas

1. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumas yra Prisiekusiųjų vertėjų rūmų valdymo organas. Jį sudaro penki nariai, įskaitant prezidiumo pirmininką, kuriuos iš prisiekusiųjų vertėjų ketveriems metams išrenka Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimas. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo nariu, įskaitant prezidiumo pirmininką, prisiekusysis vertėjas gali būti išrinktas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumo pirmininkas atstovauja Prisiekusiųjų vertėjų rūmams.

2. Prezidiumo įgaliojimus ir darbo tvarką nustato šis Įstatymas, Prisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatai ir prezidiumo darbo reglamentas.

3. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumas, atlikdamas Prisiekusiųjų vertėjų rūmams priskirtas funkcijas:

1) tikrina prisiekusiųjų vertėjų darbo organizavimą;

2) teikia pasiūlymus Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimui prisiekusiųjų vertėjų veiklos klausimais;

3) organizuoja kursus ir seminarus, skirtus prisiekusiųjų vertėjų kvalifikacijai tobulinti;

4) gali reikalauti iš prisiekusiųjų vertėjų informacijos, reikalingos Prisiekusiųjų vertėjų rūmų funkcijoms atlikti;

5) atlieka kitas Prisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatuose bei prezidiumo darbo reglamente nustatytas funkcijas.

4. Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumas teikia teisingumo ministrui paskelbti Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimo priimtusPrisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatus. Teisingumo ministras gali atsisakyti šiuos įstatus skelbti, jeigu jie prieštarauja šiam Įstatymui ar kitiems teisės aktams. Teisingumo ministro atsisakymas skelbti Prisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatus Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

21 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismas

1. Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismą sudaro 5 nariai - 3 vertėjai ir 2 teisininkai. Vertėjai, skiriami Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismo nariais, privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vertėjo darbo patirtį.

2. Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismas veikia vadovaudamasis savo nuostatais, kuriuos tvirtina teisingumo ministras.

3. Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismas sudaromas šia tvarka:

1) 3 narius vertėjus skiria Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimas;

2) 2 narius teisininkus skiria teisingumo ministras.

4. Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismo įgaliojimų laikas - 3 metai. Tie patys asmenys Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismo nariais gali būti skiriami ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

5. Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismas gali nagrinėti drausmės bylas, jeigu teismo posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 3 nariai, iš kurių vienas turi būti teisininkas.

IV SKYRIUS
PRISIEKUSIŲJŲ VERTĖJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

22 straipsnis. Prisiekusiųjų vertėjų veiklos priežiūra

Prisiekusiųjų vertėjų veiklą teisingumo ministro nustatyta tvarka prižiūri Teisingumo ministerija ir Prisiekusiųjų vertėjų rūmai.

23 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo drausmės bylos iškėlimas ir nagrinėjimas

1. Už netinkamą prisiekusiojo vertėjo pareigų atlikimą bei kitus šio Įstatymo pažeidimus prisiekusiajam vertėjui teisingumo ministras ar prisiekusiųjų vertėjų garbės teismas gali iškelti drausmės bylą.

2. Prisiekusiųjų vertėjų drausmės bylas nagrinėja Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismas. Drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo tvarką nustato Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismo nuostatai.

24 straipsnis. Drausminės nuobaudos

1. Už šio Įstatymo pažeidimus prisiekusiajam vertėjui gali būti skiriama viena iš šių drausminių nuobaudų:

1) įspėjimas;

2) papeikimas;

3) teisės verstis prisiekusiojo vertėjo veikla sustabdymas nuo 3 mėnesių iki 1 metų;

4) išbraukimas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas nuobaudas skiria Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismas, o 3 ir 4 punktuose nurodytas nuobaudas Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismo teikimu - teisingumo ministras.

3. Sprendimas dėl nuobaudos paskyrimo gali būti skundžiamas per 1 mėnesį nuo jo įteikimo prisiekusiajam vertėjui dienos.

25 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo atsakomybė

Prisiekusysis vertėjas už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus 8 straipsnio 4 dalį, 17, 18, 19 ir 20 straipsnius, įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

2. Šio Įstatymo 17, 18, 19 ir 20 straipsniai įsigalioja nuo pirmojo Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimo sušaukimo dienos.

3. Įstatymo 8 straipsnio 4 dalis įsigalioja nuo Prisiekusiųjų vertėjų rūmų veiklos pradžios.

27 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Teisingumo ministerija iki Prisiekusiųjų vertėjų rūmų veiklos pradžios atlieka šias funkcijas:

1) aptarnauja Atestacijos komisiją ir užtikrina jos darbą;

2) tvarko prisiekusiųjų vertėjų, kurių įgaliojimai yra pasibaigę, archyvą;

3) nustato ginčų dėl vertimų tikslumo ir kokybės nagrinėjimo tvarką,

4) iš vertėjų profesinių organizacijų pasiūlytų asmenų skiria tris Prisiekusiųjų vertėjų garbės teismo narius.

2. Iki Prisiekusiųjų vertėjų rūmų veiklos pradžios du Atestacijos komisijos nariai paskiriami iš vertėjų, kuriuos pasiūlo vertėjų profesinės organizacijos.

28 straipsnis. Pirmojo Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimo sušaukimas

1. Pirmąjį Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimą iki 2006 m. liepos 1 d. sušaukia teisingumo ministras. Pirmajam Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkimui pirmininkauja teisingumo ministro paskirtas asmuo.

2. Pirmajame Prisiekusiųjų vertėjų rūmų susirinkime priimami Prisiekusiųjų vertėjų rūmų įstatai, išrenkamas Prisiekusiųjų vertėjų rūmų prezidiumas.
29 straipsnis. Pavedimai dėl Įstatymo įgyvendinimo

1. Per 4 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo:

1)Vyriausybė, Teisingumo ministerija ir kitos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina šiame Įstatyme numatytus ir kitus jam įgyvendinti būtinus teisės aktus;

2) Valstybės ir savivaldybės institucijos suderina savo teisės aktus su šiuo Įstatymu.

2. Per 2 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo Vyriausybė patvirtina Prisiekusiųjų vertėjų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.

30 straipsnis. Prisiekusiojo vertėjo vertimas

Tais atvejais, kai vertimas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar tarptautines sutartis turi būti patvirtintas notaro, oficialaus vertėjo ar kitaip oficialiai patvirtintas, prisiekusiojo vertėjo patvirtintas vertimas laikomas atitinkančiu Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytus reikalavimus.

Skelbiu ši Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Teikia:

Seimo narys Gintaras Steponavičius
1. Teisingumo ministras, atsižvelgęs į Atestacijos komisijos pasiūlymus, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru tvirtina prisiekusiųjų vertėjų atestacijos programą ir atestacijos organizavimo taisykles.

Patiko (2)

Rodyk draugams

Komentarai (4)

  1. Puikus ir informatyvus straipsnis!

  2. Aliona:

    Sveiki, noreciau zinoti kada ir kur skelbiama apie prisiekusiuju vertimu egzamina.

  3. Aliona:

    prisiekusiuju verteju ;)

Rašyti komentarą